สถานีโทรทัศน์ NEW18 ได้รับอนุมัติจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้จัดทำโครงการ “Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน” ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน โดยหนึ่งในกิจกรรมของโครงการ ทางคณะได้จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ หรือ E-Learning สำหรับคุณครู ประกอบด้วย คลิปการบรรยายจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาปัญหา Cyberbully แบบทดสอบ รวมถึงใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปต่อยอดวิชาชีพครูและรับรองความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการป้องกันและการรับมือเกี่ยวกับปัญหา Cyberbully
  2. เพื่อเตรียมความพร้อมคุณครูในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Cyberbully
  3. เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและตระหนักถึงปัญหา Cyberbully ในสถาบันการศึกษา
  4. เพื่อลดปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ที่อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียน

Go